Prihlásenie


Úvod VOP

 

XADOSLOVAKIA.com, XADO s.r.o. ( ďalej len predávajúci) vyhlasuje tieto

Všeobecné obchodné podmienky

Objednávka

Jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe objednávok kupujúceho. Objednávka je realizovaná spravidla prostredníctvom elektronického obchodu ( www.xadoslovakia.com ). V  nevyhnutnom prípade je možné objednať tiež e-mailom - Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , alebo telefonicky na číslach (+421) 0915 228 888, (+421) 0907 383 222. Podmienkou je registrácia kupujúceho - cez internetový portál alebo osobne.

Minimálne údaje potrebné pre realizáciu objednávky:

Meno kupujúceho

Obchodné meno ( ak objednávate pre obchodný subjekt, alebo organizáciu )

Tel. kontakt

Adresa dodania

Potvrdenie objednávky

Po prijatí objednávky ju overíme, spravidla telefonicky. Overením a ubezpečíme sa o hodnovernosti objednávky, v prípade potreby zároveň so zákazníkom konzultujeme technické detaily a dostupnosť resp. možné alternatívy realizácie jeho projektu. Overenie objednávky je možné previesť tiež SMS správou po našej výzve.

Storno objednávky / vrátenie tovaru

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Predávajúci akceptuje zrušenie  - storno objednávky do expedície objednávky. V prípade stornovania potvrdenej objednávky si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť si náhradu škody vzniknutú týmto konaním kupujúceho. Predávajúci si uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru ´´na objednávku´´, ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • Objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (ak kupujúci chybne uvedie telefónne číslo, neprijíma hovory, je nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
 • Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade že táto situácia nastane predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade , že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu.

 

Postup pri vrátení tovaru:

 • Oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu telefonicky alebo emailom. Pripojiť je potrebné zároveň číslo daňového dokladu, dátum nákupu tovaru a číslo bankového účtu vedeného v SR pre vrátenie platby.
 • Dopraviť tovar na svoje náklady na prevádzku predávajúceho nepoužitý, nepoškodený, vrátane príslušenstva, v pôvodnom nepoškodenom obale vrátane originálu dokladu o nákupe. Nevyžiadané zásielky na dobierku nepreberáme.

 

Ceny tovaru

Ceny sú uvedené na www.xadoslovakia.com.  Predávajúci si vyhradzuje právo poskytnúť kupujúcemu zľavy v súlade s vlastnými internými pravidlami.


Dodanie a prevzatie tovaru

Predávajúcisa zaväzuje dodať tovar spôsobom ako si kupujúci zvolil a v čo najkratšom možnom termíne. O stave objednávky je kupujúci informovaný na www.xadoslovakia.com a prostredníctvom emailu.

Kupujúcisa zaväzuje prebrať objednaný tovar na vopred dohodnutej adrese a uhradiť kúpnu cenu vopred dohodnutým spôsobom.

 

Ochrana súkromia

Registráciou v elektronickom obchode predávajúceho sa údaje o kupujúcich uchovávajú v informačnom systéme spoločnosti XADO Slovakia s.r.o. . Registrácia slúži pre zjednodušenie procesu nákupu. Pri opakovaných návštevách sa zadáva iba prihlasovacie meno a heslo, ktoré jednoznačne identifikuje každého zákazníka. Informácie sú uchovávané a používané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Na ochranu údajov je kladený vysoký dôraz. Dáta sú v maximálnej miere chránené proti odcudzeniu a zneužitiu. Ďalej sú uchovávané informácie o uzatvorených objednávkach a ich položkách. Evidované údaje o zákazníkoch sú používané len pre potreby predavajúceho. Evidované údaje nie sú žiadnym spôsobom poskytované tretej strane. Niektoré údaje poskytnuté pri využívaní služieb predavajúceho majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Spoločnosť XADO Slovakia s.r.o. sa týmto zákonom v plnej miere riadi.

Dôvernosť informácií

Spoločnosť XADO Slovakia s.r.o. neposkytuje tretím osobám žiadne identifikovateľné údaje zákazníka získané pri svojej činnosti. Údaje získané na základe zákazníkom vyplneného formulára pri registrácii, t.j. meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, slúžia výhradne k interným účelom spoločnosti XADO Slovakia s.r.o.


Záverečné ustanovenia

Vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými a právnymi predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho prijíma a súhlasí s vyššie uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami vrátane Reklamačného poriadku spoločnosti XADO s.r.o., ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

 

Reklamačný poriadok spoločnosti

XADO s.r.o.

 

 

 1. Spoločnosť XADO s.r.o. so sídlom/miestom podnikania Masaryková 7261/27; 08001 Prešov, IČO: 53591291, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 26560/P; /živnostenskom registri Obvodného úradu Prešov, číslo živnostenského registra: 750-40077 (ďalej len „predavajúci“) vydáva tento Reklamačný poriadok v súlade s § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len“ZoOS“). Účelom Reklamačného poriadku je informovať spotrebiteľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb (ďalej len "reklamácia") vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

 

 1. Termín „predávajúci“ používaný v tomto Reklamačnom poriadku označuje spoločnosť XADO s.r.o.. Predávajúci je dodávateľom v zmysle definície §2 písm. e/ ZoOS.

 

 1. Termín „kupujúci“ označuje spotrebiteľa, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo zaobstaráva služby na základe kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo, bez ohľadu na ich formu, pre osobnú potrebu alebo pre potrebu svojej domácnosti, a ktorý kúpil alebo objednal u predávajúceho alebo prostredníctvom e-shopu predávajúceho určitý výrobok v zmysle definície §2 písm. f/ ZoOS (ďalej len „výrobok“) alebo službu v zmysle definície §2 písm. i/ ZoOS (ďalej len „služba“) Pojem „tovar“ na účely tohto Reklamačného protokolu označuje výrobok a/alebo službu.

 

 1. V zmysle ust. §18 ods. 1 Zákona je predávajúci je povinný kupujúceho riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi; za účelom splnenia dikcie citovaného zákonného ustanovenia je tento Reklamačný poriadok:

  1. zverejnený na internetovej stránke predávajúceho: www.xadoslovakia.com

  2. viditeľne umiestnený v sídle predávajúceho, kde sa kupujúcemu predávajú alebo poskytujú tovary ,

  3. viditeľne umiestnený v prevádzke predávajúceho, v ktorej sa kupujúcemu predávajú alebo poskytujú tovary

  4. je v tlačenej forme dostupný kupujúcemu na predajnom pulte alebo pri pokladni v sídle predávajúceho alebo v prevádzke predávajúceho, v ktorej sa kupujúcemu predávajú alebo poskytujú tovary.

 

 1. Uzavretím kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim alebo uzavretím zmluvy o dielo medzi predávajúcim a kupujúcim pristupuje kupujúci k podmienkam uvedeným v tomto Reklamačnom poriadku.

 

 1. Tento Reklamačný poriadok upravuje práva kupujúceho ako spotrebiteľa (§2 písm.a/ ZoOS) tak, aby neboli dotknuté jeho práva garantované kogentnými ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami ZoOS a Občianskeho zákonníka. Po uplynutí záručnej doby upravenej kogentnými ustanoveniami právnych predpisov, majú podmienky stanovené v tomto Reklamačnom poriadku prednosť pred ustanoveniami právnych predpisov.

 

 1. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj tovarov a poskytovanie služieb zo strany predávajúceho pre kupujúcich, ktorí spĺňajú definíciu spotrebiteľa v zmysle platných právnych predpisov.

 

 1. Tento reklamačný poriadok nahrádza vyhlásenie predávajúceho v zmysle ustanovenia § 620 ods. 5 Občianskeho zákonníka, ktorým predávajúci určuje podmienky a rozsah záruky, ak záručná doba vyznačená v záručnom liste je dlhšia ako zákonom garantovaná záručná doba.

 

 1. Podmienky záruky vyznačené predávajúcim v záručnom liste majú prednosť aj pred ustanoveniami tohto Reklamačného poriadku.

 

 1. Ustanovenia tohto reklamačného poriadku sa na vybavovanie reklamácií použijú v rozsahu neodporujúcom osobitným predpisom uvedeným v poznámke č. 22b ZoSS..

 

 1. Zodpovednosť za vady:

  1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný alebo dodaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je oprávnený si tovar pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo tovaru alebo mechanické poškodenie tovaru zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy, ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku tovaru.

  2. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

  3. Ak nejde o veci použité, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Dĺžka trvania záručnej doby sa spravuje ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pokiaľ predávajúci v doklade potvrdzujúcom prevzatie veci nevyznačí dlhšiu dobu trvania záručnej doby. Funkciu záručného listu môže spĺňať aj faktúra alebo dodací list, pokiaľ predávajúci na nich vyznačí dĺžku trvania záručnej doby.

  4. Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou.

  5. Záruka sa nevzťahuje najmä na:

 

 1. vady a poškodenia tovaru spôsobené násilnym, alebo mechanickým poškodením tovaru a jeho komponentov, vrátane náhodného poškodenia pri doprave;

 2. vady a poškodenia tovaru spôsobené znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby;

 3. vady a poškodenia tovaru spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa;

 4. vady a poškodenia tovaru spôsobené v dôsledku živelnej udalosti;

 5. vady a poškodenia tovaru spôsobené násilným poškodením tovaru;

 6. vady a poškodenia tovaru spôsobené nedodržaním zásad používania tovaru;

 7. tovar, u ktorého vypršala dňom prevzatia do opravy záručná doba;

 8. vady a poškodenia tovaru spôsobené použitím iných komponentov, než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom, rovnako ako aj aplikáciou či modifikáciou osobami inými, než osobami ktoré majú oprávnenie pre danú činnosť ak je na to oprávnenie potrebné;

 9. vady a poškodenia tovaru, o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel;

 10. vady a poškodenia tovaru, ktoré si kupujúci spôsobil sám alebo ktoré boli spôsobené neodbornou montážou tovaru.

 

 1. Uplatnenie zodpovednosti za vady (reklamácia):

  1. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú priamo u predávajúceho v prevádzke, v ktorej bol tovar kúpený, alebo vyplnením reklamačného protokolu na internetovej stránke www.xadoslovakia.com a zaslaním vadného tovaru na adresu prevadzkárne po telefonickom dohovore. V zmysle ZoOS však môže kupujúci uplatniť reklamáciu aj v ktorejkoľvek inej prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť. V prevádzkarni musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie. V prípade poškodenia veci (zariadenia, motora a pod.) použitím výrobku (tovaru) musí tuto skutočnosť kupujúci bezodkladne oznámiť predávajucemu, riadiť sa jeho pokynmi a vec dalej nepoužívať, aby sa odborne a jednoznačne mohla potvrdiť alebo vyvrátiť príčina poškodenia. Pri nedodržaní týchto pokynov predávajuci nepreberá zodpovednosť za možné škody spôsobené použivaním jeho tovaru.

  2. Pri poškodení tovaru dopravcom kupujúci tento tovar nepreberá, ale vyžiada si od dopravcu potvrdenie o poškodení tovaru.

  3. Pri samotnej reklamácii je potrebné doložiť záručný list a doklad o zaplatení kúpnej ceny tovaru.

 

  1. V zmysle ZoOS je predávajúci povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Za účelom splnenia tejto zákonnej povinnosti osoba, ktorá uplatňuje nároky z vád (t.j. uplatňuje reklamáciu), vyplní spolu s povereným zamestnancom predávajúceho alebo určenej osoby, ktorý vybavuje reklamácie reklamačný protokol, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá vadnú vec v balení aj s prípadným príslušenstvom a dokumentáciou predávajúcemu s kópiou dokladu o zakúpení. V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu (e-mail, telefónne číslo), na ktorú bude predávajúcim vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie je predávajúci povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 1. Spôsob vybavenia reklamácie:

  1. Vybavením reklamácie sa v zmysle ust. §2 písm. m/ ZoOS rozumie: ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

  2. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu (§622 a 623 Občianskeho zákonníka); na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

  3. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola takáto vada bezplatne, včas a riadne odstránená.

  4. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

  5. Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že vec má vadu, ktorá je neodstrániteľná, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

  6. Tie isté práva ako sú uvedené v bode prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa tej istej vady ani po tretej oprave vec riadne užívať.

  7. Tie isté práva ako sú uvedené v bode prislúchajú kupujúcemu v prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

  8. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

  9. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení neskorších predpisov.

 


 

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.01. 2013 a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti súvisiace s vybavovaním reklamácií a zárukou na tovar.

Nesplnením vyššie uvedených reklamačných podmienok kupujúci ohrozuje kvalitu a časový priebeh reklamačného konania.

 

V  Prešove dňa 01.01.2013;

 

Schválil: Jozef Gazda - konateľ

 

 

 

 

 

          

NAPÍŠTE NÁM

Mobil:

+421 907 383 222

E-mail:

Informácie o produktoch:

jozef.gazda@xadoslovakia.com

IČO: 

53591291