Prihlásenie


Úvod
 

XADOSLOVAKIA.com, Jozef Gazda - Evident Win ( ďalej len predávajúci) vyhlasuje tieto

Všeobecné obchodné podmienky

Objednávka

Jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe objednávok kupujúceho. Objednávka je realizovaná spravidla prostredníctvom elektronického obchodu ( www.xadoslovakia.com ). V  nevyhnutnom prípade je možné objednať tiež e-mailom - info@xadoslovakia.com, alebo telefonicky na číslach (+421) 0915 228 888, (+421) 0907 383 222. Podmienkou je registrácia kupujúceho - cez internetový portál alebo osobne.

Minimálne údaje potrebné pre realizáciu objednávky:

Meno kupujúceho

Obchodné meno ( ak objednávate pre obchodný subjekt, alebo organizáciu )

Tel. kontakt

Adresa dodania

Potvrdenie objednávky

Po prijatí objednávky ju overíme, spravidla telefonicky. Overením a ubezpečíme sa o hodnovernosti objednávky, v prípade potreby zároveň so zákazníkom konzultujeme technické detaily a dostupnosť resp. možné alternatívy realizácie jeho projektu. Overenie objednávky je možné previesť tiež SMS správou po našej výzve.

Storno objednávky / vrátenie tovaru

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Predávajúci akceptuje zrušenie  - storno objednávky do expedície objednávky. V prípade stornovania potvrdenej objednávky si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť si náhradu škody vzniknutú týmto konaním kupujúceho. Predávajúci si uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru ´´na objednávku´´, ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

  • Objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (ak kupujúci chybne uvedie telefónne číslo, neprijíma hovory, je nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
  • Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade že táto situácia nastane predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade , že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu.

 

Postup pri vrátení tovaru:

  • Oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu telefonicky alebo emailom. Pripojiť je potrebné zároveň číslo daňového dokladu, dátum nákupu tovaru a číslo bankového účtu vedeného v SR pre vrátenie platby.
  • Dopraviť tovar na svoje náklady na prevádzku predávajúceho nepoužitý, nepoškodený, vrátane príslušenstva, v pôvodnom nepoškodenom obale vrátane originálu dokladu o nákupe. Nevyžiadané zásielky na dobierku nepreberáme.

 

Ceny tovaru

Ceny sú uvedené na www.xadoslovakia.com.  Predávajúci si vyhradzuje právo poskytnúť kupujúcemu zľavy v súlade s vlastnými internými pravidlami.


Dodanie a prevzatie tovaru

Predávajúcisa zaväzuje dodať tovar spôsobom ako si kupujúci zvolil a v čo najkratšom možnom termíne. O stave objednávky je kupujúci informovaný na www.xadoslovakia.com a prostredníctvom emailu.

Kupujúcisa zaväzuje prebrať objednaný tovar na vopred dohodnutej adrese a uhradiť kúpnu cenu vopred dohodnutým spôsobom.


Reklamácie (Reklamačný poriadok)

Kupujúci môže reklamáciu tovaru uplatniť osobne alebo zaslaním reklamovaného tovaru na adresu prevádzky predávajúceho: Jozef Gazda - Evident Win, Široké 113, 08237 Široké. Nevyžiadané zásielky na dobierku predávajúci v žiadnom prípade nepreberá.

Ku každému reklamovanému tovaru je nutné pripojiť kópiu daňového dokladu a vyplnený Reklamačný protokol, ktorý kupujúci získa na požiadanie u predávajúceho.

Pred uplatnením reklamácie je kupujúci povinný dôkladne skontrolovať, či porucha nie je spôsobená nastavením alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu alebo predávajúceho. Tovar, ktorý bol nejakým spôsobom zo strany kupujúceho pozmenený alebo upravený, nie je možné reklamovať. Tovar, ktorý nesie známky hrubého zaobchádzania, je poškodený mechanicky nie je možné reklamovať. Zodpovednosť predávajúceho za poškodenia, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť nevzniká, ak tieto poškodenia boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci splnil svoj záväzok. Tovar na reklamáciu je potrebné doručiť, ak to nie je dohodnuté inak, v pôvodnom obale a s kompletným príslušenstvom.


Postup pri reklamácií:

  • Kupujúci môže reklamovaný tovar doručiť osobne počas prevádzkových hodín. V prípade, že zákazník má záujem o riešenie reklamácie neštandardným spôsobom – napr. výmena na počkanie, je potrebné si to dohodnúť vopred. Pre každú reklamáciu je potrebné vyplniť Reklamačný Protokol.
  • V prípade že bude reklamovaný tovar zaslaný poštou alebo kuriérskou službou, je potrebné, aby to kupujúci oznámil predávajúcemu vopred mailom alebo telefonicky. Reklamovaný tovar je nutné zaslať spolu s vyplneným Reklamačným Protokolom.
  • Ak je tovar pred uplynutím záručnej doby a počas doby prepravy uplynie záručná doba na reklamovaný tovar alebo niektorý z jednotlivo reklamovaných výrobkov, nárok na uplatnenie reklamácie a jej vybavenie v tejto časti kupujúcemu zaniká, pričom predávajúci nie je povinný reklamáciu vybaviť.
  • Po doručení reklamácie v lehote max. 30 dní predávajúci preskúma oprávnenosť reklamácie a podľa výsledku tovar bude vymenený. Predávajúci je oprávnený odstrániť chybu najmä dodaním náhradného tovaru alebo dodaním chýbajúceho tovaru, ktorý svojimi vlastnosťami a parametrami zodpovedá reklamovanému tovaru, pričom sa nemusí jednať o úplne totožný druh tovaru ako reklamovaný tovar, a to najmä ak sú chyby neopraviteľné, alebo ak by s opravou tovaru boli spojené neprimerané náklady. Pri dodaní náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požadovať, aby mu na svoje náklady kupujúci vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom mu ho predávajúci dodal.

 

Ochrana súkromia

Registráciou v elektronickom obchode predávajúceho sa údaje o kupujúcich uchovávajú v informačnom systéme spoločnosti Jozef Gazda - Evident Win. Registrácia slúži pre zjednodušenie procesu nákupu. Pri opakovaných návštevách sa zadáva iba prihlasovacie meno a heslo, ktoré jednoznačne identifikuje každého zákazníka. Informácie sú uchovávané a používané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Na ochranu údajov je kladený vysoký dôraz. Dáta sú v maximálnej miere chránené proti odcudzeniu a zneužitiu. Ďalej sú uchovávané informácie o uzatvorených objednávkach a ich položkách. Evidované údaje o zákazníkoch sú používané len pre potreby predavajúceho. Evidované údaje nie sú žiadnym spôsobom poskytované tretej strane. Niektoré údaje poskytnuté pri využívaní služieb predavajúceho majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Spoločnosť Jozef Gazda - Evident Win sa týmto zákonom v plnej miere riadi.

Dôvernosť informácií

Spoločnosť Jozef Gazda - Evident Win neposkytuje tretím osobám žiadne identifikovateľné údaje zákazníka získané pri svojej činnosti. Údaje získané na základe zákazníkom vyplneného formulára pri registrácii, t.j. meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, slúžia výhradne k interným účelom spoločnosti Jozef Gazda - Evident Win.


Záverečné ustanovenia

Vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými a právnymi predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho prijíma a súhlasí s vyššie uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami vrátane Reklamačného poriadku spoločnosti Jozef Gazda - Evident Win, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok.

          

NAPÍŠTE NÁM

Mobil:

+421 907 383 222

E-mail:

Informácie o produktoch:

jozef.gazda@xadoslovakia.com

IČO: 

46785191